Çocuklarda Uygulanan Psikolojik Testler

Çocuklarda Uygulanan Psikolojik Testler

Çocuk & Ergen Psikiyatrisi

10 değişik resimden oluşan, hayvanlarla ilgili olarak düzenlenmiş testtir. Çocuklar için 3-10 yaşları arasında uygulanır. Çocuğun kendisi için önemli görülen ebeveynler ya da bakım veren diğer kişiler ile ilişkisinin anlaşılmasına yardımcı olur. Günlük hayatında dahil olduğu okul, ev ya da diğer ilişkilerini etkileyen süreçlerin tespitinde kullanılır.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlevleri temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile tüm ölçek zeka puanı hesaplanmaktadır. WISC-IV güncel normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarda yansıtan dönüştürülmüş puanların da vurgulanması gibi yeniliklerle Wisc-r zeka testinin yenilenmiş biçimidir.

  • Stanford-Binet Zeka Testi-2-6 yaş
  • Alexander Pratik Zeka-Yetenek Testi-19 yaş üstü
  • Porteus Labirentleri Testi-5 yaş 6 ay’dan 13 yaş 9 ay’a kadar
  • Good-Enough Harris İnsan Resmi Çiz Testi-3-15 yaş
  • Cattell 2A Zeka Testi-7 yaş 3 ay’dan 14 yaş’a kadar
  • Cattell 3A Zeka Testi

MOXO Devamlı Performans Testi dünyadaki birçok merkez ile birlikte hastanemizde de kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin tıp alınana girmesiyle nöropsikiatri büyük bir gelişim göstermiş ve günlük pratiğimize kullanılmaya başlanmıştır.

MOXO D-CPT çocuk ve erişkinlerde dikkat, zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendiren bilgisayar yardımı ile yapılan, duyarlılığı oldukça yüksek bir testtir.

Ölçümlediği tüm parametrelerin zaman ilerledikçe,  görsel ve sesli uyarılar eklendikçe olan değişikliğini göstermesi nedeniyle önemli ve kullanışlıdır. Böylelikle bir yandan tanı koymaya yardımcı olurken bir yandan da  çevresel etkilerin (ses ve görsel uyarı gibi) dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama becerisi üzerine etkisi değerlendirilebilmektedir.

Bu test,  kişinin dikkat profilini değerlendirmede ve başta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere tanı konmaya yardımcı bir test olarak kullanmaktadır

6-16 yaş grubundaki bireylere uygulanan kişilerin zeka düzeyini ve geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran bir zeka testidir. Yaklaşık bir, bir buçuk saat sürmesi beklenir ancak çocuktan çocuğa değişebilir. Tek bir oturumda tamamlanması tercih edilir, eğer çeşitli nedenlerle bir seferde bitirilemezse en yakın tarihte devam edilmelidir.

Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

  • A) Sözel

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

  • B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme;Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir.

*Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir

2 yaşından itibaren uygulanabilmektedir. 15 farklı alt testi olup dört tür zihinsel yeteneği (Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek) ölçer.

Yaş grubu ve uygulanan bireye göre değişmekle birlikte yaklaşık 30 dakika ile bir/bir buçuk saat aralığında zaman alır.

Uygulamaya kişinin kronolojik yaşından önceki yaşa ait sorularla başlanır, sonraki yaşlara yönelik alt testlerin tüm maddelerinde başarısız oluncaya kadar teste devam edilir. Bütün maddelerde başarısız olduğunda test sonlandırılır. Testin sonucunda kronolojik yaş ve zeka yaşı değerlendirilerek Zeka Bölümü (puanı) elde edilir.

Kişiliğin dinamik özellikleri aydınlatılmasında kullanılan en önemli testtir. Uygulama, puanlama, yorumlama açısından standart ve objektif prosedürleri olan bütüncül ve sistemik bir yaklaşıma sahip; kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi bireyle ilgili ayrıntılı detaylı bilgi veren bir testtir. Rorschach testi tüm eğitim düzeyindeki bireylere uygulanabilmektedir.

Bireyin diğerleri ile olan ilişkilerini, çevrelerine karşı takındıkları davranışları incelemekte, kişiliğin sosyal cephesini anlamlandırmaya çalışmaktadır. Rorschach testinden sonra en çok kullanılan projektif testlerden biri olan T.A.T , Rorschach testi ile uygulanması çok daha uygun olan bir testtir. Her ikisi de kişiliğin farklı yönlerini incelemeleri nedeni ile beraber uygulandıklarında elde edilen bilgi diğeri ile zenginleştirilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocuğun ilkokulda ihtiyacı olacak alanlardan sözcük dağarcığı, kelime, nesne bilgisi, işitsel dikkati ve yönerge takibi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi, görsel dikkat, sayı bilgisi, ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında okula başlamadan önce güçlü olduğu alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar hakkında bilgi verir.