. Fransız Lape
19 Mayıs Mahallesi Büyükdere cad. No:18 , Şişli / İstanbul +90 212 246 10 20info@fransizlape.com
ara
Randevu Al

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta & Ziyaretçilerimiz > Hasta Hakları ve Sorumlulukları
Hasta Hakları ve Sorumlulukları

• Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
• Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tetkik, tanı, tedavi ve iyileştirme imkanlarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
• Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görevli olan sağlık personelleri, hastaya tıp ilkeleri ve kurallarına aykırı veya aldatıcı nitelikte teşhis ve tedavi uygulayamazlar.
• Hastanemizde tüm hastalarımızın bakım ve tedavi sürecine katılımı yönlendirilmekte, eğitimleri ve katılımları için bilgilendirme broşürlerinden faydalanabilmektedirler.


Bilgi Edinme ve Bilgilendirilmiş Onay Hakkı
Hastalarımız, sağlıklarını olumsuz yönde etkilenmemesi koşuluyla, kendileri veya yasal temsilcileri kanalıyla tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan hastalığın olası veya kesin tanısı, uygulanacak işlemler, tedavi, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek temel sonuçlar hakkında sözlü ve yazılı bilgi alma hakkına sahiptir.
Yapılacak tedavileri, olası komplikasyonları ve riskleri hastaya ve /veya yasal temsilcisine hekimi tarafından açıklanır ve bilgilendirilmiş yazılı onayı alınır. Açıklamanın geçerli olabilmesi için, hastanın açıklamaları anlayacak zihinsel durumda olması gerekmektedir. Hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir bilimsel çalışmaya, hastalarımızın katılımı talep edilirse, mutlaka hastanın ya da yakınının yazılı izni gereklidir.


Haberleşme Hakkı
Temin edilebildiği ve bedelini ödeyebildiği takdirde, resmi konuşma dilini anlamayan bir hastanın haberleşme amacı ile çevirmen isteme hakkı vardır.
Tedavilerini olumsuz etkilememesi koşuluyla ve ilgili hekimin onayı ile hastane dışındaki kişilerle, yüz yüze, telefonla, ziyaret ve posta yoluyla iletişim hakkına sahiptir. Telefon görüşmelerinin süresi, zamanı ve ziyaret saatleri hastanemizce belirlenir.


Personeli ve/veya Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastamız, hekimini ve /veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
Mevzuat ve hastanemizde belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, değiştirme başka doktorların konsültasyonun isteme hakkı vardır. Personel seçme, doktoru değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkları, hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.


Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı
Hasta ile ilgili bilgilerin saklı tutulması hakkıdır. Hastayla ilgili bilgiler kendisinden izinsiz dinlenemez veya başkalarına verilemez, bilgisayarda saklanan hasta kayıtları yalnızca hasta bakımından sorumlu kişilerce incelenebilir.
Çalışanların bu hakları gözetmesi ve korumasının yanı sıra hastaların da bu gibi haklar konusunda bilgilendirilmeleri önemlidir.
Hastamız ile ilgili bilgi paylaşımları genel ortamlarda ve başkalarının bulunduğu alanlarda yapılamaz.
Hastalarımızın sağlık değerlendirmelerine yalnızca yetkilendirilmiş kişiler ulaşabilmektedir.
Hastalarımızın sağlık harcamaları ve kaynağı, İlgili personel dışında gizli tutulmaktadır.
Diğer sağlık çalışanları fiyat ve ödeme konularına ilişkin görüş bildirmezler.
Hastalarımızın mahremiyet hakları hiçbir koşulda bozulmaz.
Hastalarımızın tüm muayeneleri, İşlemleri ve tedavileri mahremiyet gereksinimlerini karşılayacak bir ortamda gerçekleştirilir.
Hastayla yapılan görüşmelerin eğitim amacıyla başkalarınca dinlenmesi veya İzlenmesi halinde hastanın önce izni istenir; hasta bu izni verirken kendini baskı altında hisetmemelidir.
Basım ve yayım organlarında psikiyatri servisinden görüntü yayımlanacaksa hastaların kimliklerinin tanınmamasına özen gösterilir.
Üçüncü bir şahsın yaşamı veya toplumun sağlığı tehlikedeyse gizlilik hakkına uyulmaz. Söz konusu birey ve yasal otoriteler uyarılarak hastanın şiddet davranışı önlenebilir.


Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Hastalarımız tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tedavi hakkında etraflıca bilgi aldıktan sonra tedavi için verilecek kararları onaylama ve reddetme hakkına sahiptir.
Tıbbi ve kanuni açıdan zorunlu haller dışında hasta onayını geri alabilir. Hastanın tedaviyi reddetmesi durumunda hastaya ya da kanuni temsilcisine tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçlar anlatılarak Tetkik ve Tedavi Red Tutanağı imzalatılır.
Daha önce tedaviyi reddetmiş bir hastanın tekrar başvurması halinde gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkı vardır. Bu durum hastanın tekrar müracatında aleyhine kullanılmaz.


Konsültasyon Hakkı
Hasta veya 1. derece yakınlarının ilave ödemeyi kabul etmeleri halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.


Güvenliğin Sağlanması Hakkı
Hastanemiz hastaların ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.
Riskli grupta yer alan hastalarımızın bulunduğu katlar için kontrollü giriş sistemi uygulanmaktadır.
Hastanemizin tüm çalışanları yaka kartı takmaktadır.
Hastanemiz güvenlik kameraları ile eşyaların çalınması, kayıp, fiziksel saldırıdan korumak için sürekli olarak izlenmekte, olası bir problemde hemen mü-dahele edilebilmektedir.
Hastanemizde olası afet ve acil durumlar için güvenlik planı bulunmaktadır.


Refakatçi Bulundurma Hakkı
Muayene ve / veya tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan doktorun uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurması istenebilir.
Hastalarımıza uygulanacak her türlü işlemde hastanın durumuna uygun olarak mutlaka bir hemşire/ sağlık güvenlik personeli bulundurulmaktadır.


Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
Hastalarımız hastanemizin imkanları ölçüsünde ve alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme hakları bulunmaktadır.
Hasta veya yakınının isteği ile hastanın dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir.


Müracaat ve Şikayet Hakkı
Hastalarımız şikayette bulunma, şikayetlerinin dikkate alınması ve değerlendirilmesi ile sonuçtan haberdar edilmeyi isteme hakkına sahiptir.
Ayrıca ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun, hasta haklarına ilişkin şikayetlerini öncelikle kuruluşun, tıbbi veya idari yetkilisine bildirme hakkına sahiptir.
Hasta, ilgili yetkililerce çözüm bulunamamasına ya da başvuru yapan hastanın çözümü kabullenmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.


Ziyaretçi Kabulüne İlişkin Sorumluluklar
Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. Hastanemizde ziyaret saatleri ve günleri hastanemize yatışta hastalarımıza ve yakınlarına bildirilmektedir. Bu saatler ve günler dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
0-10 yaş arası çocuklar (çocukların sağlığının korunması amacı ile) ziyarete kabul edilmemelidir.
Ziyaretçinin, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesi istenmemeli ve getirilen de kabul edilmemelidir.
Ziyaretçiler diğer hastalara da herhangi birşey getirmemelidir, getirildiği takdirde hasta tarafından kabul edilmemelidir.
Aynı anda mümkün olduğu kadar az ziyaretçi kabul etmelidir.
Ziyaretçinin kendi hastasına veya başka hastalara ait eşyaları kullanılmamasına ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesine yardımcı olmalıdır.


Bilgi Verme Sorumluluğu
Hasta, sağlığı ile ilgili geçmişteki tüm bilgileri, hastanede uygulanan tedavi sırasında ve sonrasında meydana gelen değişiklikleri bildirmelidir.
Hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde doktorunuzun sizin için planlamış olduğu tedavide kullanılacak ilaçların dozları, kullanım şekli dosyanızda mevcut olacaktır. Bu ilaçların kullanımı sırasında çok az bir olasılık da olsa herhangi bir yan etki oluşabilir. Bu durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
Yapılacak işlem ve tedavilerle ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru anlayıp anlamadığını bildirmelidir.
Hastanemizde yattığınız süre içinde özel bir beslenme programı uygulanacaksa hastanemize bunu bildirmeniz gerekmektedir.


Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu
Planlanan tedaviyi reddetme veya doktorun talimatlarına uymadığı takdirde doğacak sonuçlardan hastanın kendisi sorumludur.


Tazmin Sorumluluğu
Hasta, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmelidir.