Nöroloji üst Banner.jpg

Nöroloji

Yatarak Tedavi, EEG, EMG

Fransız lape Hastanesi Nöroloji.jpg

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır. nöroloji zamanla içine kapalı ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket bozuklukları, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları gibi ayrıca özelleşmişlik gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür, bunun yanı sıra 19. yüzyılda ruh hastalıklarıyla birlikte ele alınırken, 20. yüzyıldan itibaren psikiyatri ayrı bir dal olarak ayrılmıştır. Tüm bu alanlarda ciddi bir laboratuvar arka planın yanısıra pek çok başka tıp alanı ile multidisipliner bir ilişkinin süreğen hale geldiği görülmektedir.

Hastanemizde Uygulanan Testler

Psikolojik test bireyin yetenekleri, becerileri, performansları, güdüleri, tutumları, savunmaları v.b. hakkında bilgi verecek soruların sorulmasına ortam ve olanak sağlayan sistemli bir yaklaşımdır. Bir başka deyişle psikolojik test, temel olarak kişiye ait bir davranış kalıbının nesnel ve standart ölçümüdür.

Psikiyatri kliniklerinde genel olarak psikiyatrik bozuklukların sıklık açısından taranması, psikiyatride sınıflandırma, tanı koyma ve psikopatolojide değişimin ölçülmesi amaçları ile kullanılmaktadır.

 • Projektif Testler

  • Rorschach Testi

  • Tematik Algı Testi

  • Çocuk Algı Testi

 • Psikometrik Testler

  • Zeka Testleri

  • MMPI

 • Nöropsikolojik Testler

  • Nöropsikolojik Batarya

  • MOXO D-CPT

Hastanemizde Uygulanan Psikoterapiler

Psikoterapi kişinin duygularını, düşüncelerini, tutumlarını,  kişisel geçmişlerini, davranış ve diğer insanlar ile olan ilişkilerini yapısal bir şekilde inceler.


Psikoterapi psikolojik hastalıkların ve psikososyal  şikayetlerin üstesinden gelerek  bireyde davranış -tutum değişiklikleri, öz farkındalık, duygusal rahatlama, gelişim ve olgunlaşma sağlamayı hedefler.

 • Psikanalitik Psikoterapi

 • Çift ve Aile Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Grup Psikoterapisi

 • Psikodrama

 • Çocuk ve Ergen Terapisi